Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci

1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

- Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
- Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.
- Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
- Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
- Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

2. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

- Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Oświadczenie to może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
- Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
- Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
- Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby dziecko nie może być wydane.
- Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia się sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osoba upoważnioną przez rodziców. Jeżeli jest to możliwe personel ma prawo wezwać Policję. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
- Życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIE ODEBRANIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

- Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:00
- W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola ( w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
- W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
- W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom, telefon komórkowy) nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 15 minut. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora.
- Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
- W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
- Rodzice, (opiekunowie lub upoważnione osoby) którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
- Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice.