Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Wszelakiej o Polsce

REGULAMIN
Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Wszelakiej o Polsce 
organizowanego w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Wieliszew

I. Organizatorzy
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie
 • Osoba odpowiedzialna: Beata Narel
II. Partnerzy
 • Muzeum Historyczne w Legionowie
 • Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
III. Patronat
 • Wójt Gminy Wieliszew
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • Instytut Pamięci Narodowej
IV. Cele
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
 • rozwijanie postawy poszanowania dobra wspólnego;
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej i państwowej;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • utrwalanie i pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym i jego historii;
 • wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
 • kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania, wyszukiwania, porządkowania i weryfikowania informacji;
 • łączenie wiedzy zdobytej z różnych źródeł;
 • rozwijanie logicznego myślenia; 
 • pobudzanie twórczego myślenia i niekonwencjonalnego sposobu rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie pozytywnych postaw podczas współzawodnictwa w grupie i idei nauki poprzez zabawę.
V. Uczestnicy
 1. Turniej jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.
 2. Turniej będzie odbywać się w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV-VII.
 3. Turniej ma charakter drużynowy.
 4. Drużyny biorące udział w konkursie są pięcioosobowe w skład których wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego poziomu nauczania z poszczególnych grup wiekowych.
 5. Każdą szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna z danej grupy wiekowej.
VI. Przebieg turnieju

Turniej ma charakter dwuetapowy – szkolny i finałowy (międzyszkolny).

Etap szkolny
 • Do pierwszego etapu turnieju uczniowie przystępują indywidualnie.
 • Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Turnieju, która przeprowadza eliminacje szkolne w oparciu o nadesłane materiały (zestaw pytań) dedykowane dwóm grupom wiekowym.
 • Szkolna Komisja Turnieju wyłania pięcioosobowe zespoły w dwóch grupach wiekowych, które będzie reprezentował szkołę w finale.
 • Za przebieg eliminacji szkolnych odpowiada Szkolna Komisja Turnieju, której decyzje są ostateczne. 
 • Protokół (załącznik nr 1) z eliminacji szkolnych Komisja przesyła na email: beata.narel@gmail.com
Etap finałowy
 • W etapie finałowym biorą udział zgłoszone drużyny reprezentujące szkoły, podejmujące ze sobą bezpośrednią rywalizację w obecności publiczności dopingującej swoje drużyny.
 • Drużyny rozwiązują w określonym czasie przygotowane zadania, za które otrzymują określoną ilość punktów.
 • Forma zadań konkursowych obejmuje pytania typu testowego, quiz, pracę z tekstami kultury (np. fotografia, malarstwo, utwór muzyczny), rozsypanki, teksty z lukami, puzzle.
 • Organizator może przygotować również zadania dla kibiców poszczególnych drużyn, które pozwolą zdobyć dodatkowe punkty.
 • Kibice mogą mieć ze sobą transparenty i inne gadżety, dzięki którym będą mogli skuteczniej wspierać w rywalizacji swoją drużynę.
 • Klasyfikacja na poszczególne miejsca zależy od ilości zdobytych punktów.
 • W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka.

VII. Skład komisji turniejowej
 • Przedstawiciel Muzeum Historycznego w Legionowie
 • Przedstawiciel IPN
 • Przedstawiciel Powiatowej Instytucji Kultury
 • Przedstawiciel Muzeum Niepodległości
 • Nauczyciel szkoły niebiorącej udziału w Turnieju
VIII. Zakres tematyczny
 • Turniej weryfikuje wiedzę ogólną o Polsce, wynikającą z podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historycznych, przyrodniczo-geograficznych i kulturowych na poziomie adekwatnym do wieku uczestników, ich umiejętności rozumowania, analizowania, szybkiego podejmowania decyzji, a także kreatywności i innych kompetencji. 

IX. Terminarz
 1. Zgłoszenie szkoły do Turnieju przesłane na e-mail: beata.narel@gmail.com – do 30 marca 2018 r. W zgłoszeniu należy podać, która grupa wiekowa jest zgłaszana, imię i nazwisko nauczyciela wskazanego do bezpośredniego kontaktu i e-mail szkoły, na który należy przesłać test do eliminacji szkolnych.
 2. Przesłanie testu do eliminacji szkolnych drogą e- mail – 19 kwietnia 2018 r.
 3. Przeprowadzenie etapu szkolnego – 20 kwietnia 2018 r.
 4. Przesłanie protokołów do organizatora - do 25 kwietnia 2018 r.
 5. Przeprowadzenie etapu finałowego – 25 maja 2018 r.
  8.30 – 10.30 dla klas I – III
  11.30 – 14.00 dla klas IV – VI
X. Nagrody
 • Wszystkie drużyny w zależności od zajętego miejsca otrzymują pakiet nagród dla szkoły.
 • Drużyny za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują statuetki, które zostaną wręczone podczas Święta Gminy Wieliszew.
 • Każdy uczestnik otrzyma upominek i dyplom.

ZAPRASZAMY do udziału!