Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego pt. „Moje szczęście” dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych w Gminie Wieliszew

1.Cele konkursu:
- umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów,
- rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego;
- dbałość o kulturę i estetykę języka,
- dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi,
- wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
- promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie.
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są nauczyciele organizujący.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

3. Temat konkursu :
„Moje szczęście” (uczestnicy samodzielnie określają, czym dla nich jest szczęście).

4. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie :
Prace należy zgłaszać ( przynieść wydrukowane) do dnia 1 marca 2019 r. do nauczycieli języka polskiego ( Eliza Tomaszewska, Anna Anikiej) lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszecie
ul. Szkolna 10
05-124 Skrzeszew
z dopiskiem „Moje szczęście”

5. Formy konkursowe :
Formy epickie: esej, opowiadanie.
Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

6. Wymagania konkursowe:

Prace epickie nie powinny przekraczać 2 stron formatu A-4 .
Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12) lub ręcznie (bardzo wyraźnie).
Utwory liryczne jak i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

Oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

7. Przebieg konkursu:
Konkurs jest jednoetapowy.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
Formy wypowiedzi będą oceniane w dwóch kategoriach: epickie i liryczne.
Wybrane zostaną 3 najlepsze prace epickie i 3 najciekawsze prace liryczne.
Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

8. Ogłoszenie wyników :
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 maja 2019r.
Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.

9. Laureaci konkursu - nagrody :
Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.
Nagrody zostaną wręczone podczas Święta Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie w dniu 24 maja 2019r.

10. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału, a uczestnikom życzymy powodzenia !

Eliza Tomaszewska, Anna Anikiej