Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu "E-urząd-urząd przyjazny mieszkańcom".

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2024 roku:
Granicę obwodu stanowią granice miejscowości: Skrzeszew, Kałuszyn(z wyjątkiem ulic Podleśnej i Dąbrowskiej), Komornica, Poddębie, Topolina oraz
1) w roku szkolnym 2024/2025 – Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Sikory, Kałuszyn ulice Podleśna i Dąbrowska – uczniowie klas VII i VIII,
2) w roku szkolnym 2025/2026 – Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Sikory, Kałuszyn ulice Podleśna i Dąbrowska – uczniowie klasy VIII.

Dnia 28 grudnia 2023 r. Rada Gminy Wieliszew podjęła uchwałę nr LXVII/639/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wieliszew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 528). 

2. Do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie przyjmowane są jedynie dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. 


3. Do klas pierwszych rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji: wieliszew.rekrutacje.edu.pl, prosimy zapoznać się z Instrukcją dla Rodziców.

Jeśli pierwszy i drugi opiekun prawny potwierdza wniosek Profilem Zaufanym nie ma konieczności drukowania i składania wniosku w formie papierowej.
W przypadku braku Profilu Zaufanego oboje opiekunowie podpisują wniosek i dostarczają go do placówki pierwszego wyboru z załącznikami w formie papierowej.

Zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 15 kwietnia 2024 r.
do godz. 12.00
- wzór oświadczenia: wola przyjęcia do szkoły.

Wyżej wymienione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

4. Żeby zapisać dziecko do innej klasy niż pierwsza, należy w szkole złożyć zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.


5. Prosimy śledzić informacje zamieszczane w aktualnościach na stronie: edukacja.wieliszew.pl


6. Wszelkie działania w zakresie naboru kandydatów do oddziałów szkolnych oparte będą o Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, przedszkoli, klas I szkół podstawowych i oddziałów
sportowych klasy IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew , w którym w załączniku nr 2 są zamieszczone wszystkie terminy i działania rodzica/opiekuna oraz szkoły w ramach przeprowadzenia rekrutacji.