Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ,, Moja Rodzina – drzewo genealogiczne”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SKRZESZEWIE

HASŁO PRZEWODNIE:
,, Moja Rodzina – drzewo genealogiczne”
ORGANIZATOR:
Wychowawcy Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
Koordynator: Małgorzata Goliatowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

I.UCZESTNICTWO
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie. Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną – drzewo genealogiczne swojej rodziny.
II.CELE KONKURSU
• Rozwijanie u dzieci zainteresowań plastycznych.
• Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną.
• Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej u dzieci.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
• Pracę w ilości 1 sztuka dzieci wykonują samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców.
• Format pracy A3, praca płaska.
• Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną lub przy połączeniu kilku technik.
• Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy przedszkolnej.
• Prace konkursowe należy składać do wychowawców grup w terminie do 29.05.2020.
• Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od 11.05.2020-29.05.2020 .Ostatnim dniem składania prac jest 29.05.2020.

V. KRYTERIA OCENY
* zgodność z tematyką
*wkład własny pracy dziecka
* poziom artystyczny i pomysłowość
*estetyka pracy

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Najciekawsze prace wyłoni i nagrodzi Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez organizatora w terminie do 12.06.2020.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Z prac , które wpłyną na konkurs zostanie zorganizowana wystawa w korytarzu przedszkolnym na terenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
• Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Prace nie będą zwracane autorom po rozstrzygnięciu konkursu.


Koordynator konkursu:
Małgorzata Goliatowska